Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

breakaway

July 10 2015

breakaway
Nie wiem czy o tym słyszeliście, ale najskuteczniejszym sposobem poprawienia samopoczucia jest pójście na spacer. Zmiany, poruszanie się i patrzenie z innej perspektywy automatycznie wiązane są przez nasz mózg z poczuciem szczęścia. Nie wiesz, co ciebie spotka, ale przez to, że się poruszasz, czujesz się dobrze.
W jaki sposób komplikujemy sobie życie? by Volant
Reposted fromkrezka krezka viakatkad katkad
breakaway
Bardzo lubię z kimś spać. Spanie z drugim człowiekiem to dla mnie jedna z największych przyjemności - a może konieczności - w życiu. Jestem przekonany, że ludzie dopiero od niedawna wymyślili spanie w pojedynkę. Znerwicowanie naszego świata jest pewnie po części produktem jednoosobowych łóżek i pojedynczych sypialni
— William Wharton
Reposted fromLlulia Llulia viakatkad katkad
breakaway
Reposted fromSpecies5618 Species5618 vialexxie lexxie
breakaway
Before you say yes, get him angry. See him scared, see him wanting, see him sick. Stress changes a person. Find out if he drinks and if he does, get him drunk - you’ll learn more about his sober thoughts. Discover his addictions. See if he puts you in front of them. You can’t change people, baby girl. If they are made one way, it doesn’t just wear off. If you hate how he acts when he’s out of it now, you’re going to hate it much worse eight years down the road. You might love him to bits but it doesn’t change that some people just don’t fit.
inkskinned, “My father’s recipe for the man I should marry” (via bl-ossomed)
Reposted fromnameherhope nameherhope vialexxie lexxie

July 05 2015

breakaway
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viamexicomagico mexicomagico
breakaway
6414 78b7 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamexicomagico mexicomagico
breakaway
breakaway
Play fullscreen
'Cause I been thinking 'bout forever
Reposted fromiblameyou iblameyou vialexxie lexxie

July 04 2015

breakaway
breakaway
3281 4fb0
breakaway

incidentalcomics:

Phases of the Melon

Happy soon-to-be-summer from Incidental Comics!

Reposted fromhairinmy hairinmy viawerterowska werterowska
breakaway
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
breakaway
breakaway
1919 3b8c
Reposted fromsaiwala saiwala vialexxie lexxie

July 03 2015

breakaway
"It's never too late to be what you might have been." 
— George Eliot
Reposted fromssozs ssozs vialexxie lexxie
breakaway
3648 4468
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexxie lexxie
breakaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl