Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

breakaway
Życie to taniec. Nie przesiedź go pod ścianą.
— znalezione

December 03 2017

breakaway
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viakatkad katkad
4102 3c5c
Reposted fromdivi divi viaalliwantisyou alliwantisyou
breakaway
9712 0f89 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
breakaway
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viamagdanestor magdanestor
breakaway
9073 e49d 500
Reposted frompouler pouler viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

November 27 2017

breakaway
4186 8b8d 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
breakaway
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdybam gdybam

November 23 2017

breakaway
1598 29ce 500
Reposted frommhsa mhsa via100suns 100suns
breakaway
breakaway
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie

November 16 2017

breakaway
6095 38d6
Reposted frompani-na-m pani-na-m viaNoCinderella NoCinderella
breakaway
3221 a582
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
breakaway
6391 555d
Reposted frombookinistka bookinistka viaseeyousoon seeyousoon

November 14 2017

breakaway
breakaway
4733 e11b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamemyself memyself
breakaway
5038 ace9 500
Reposted frompszemek pszemek viaalliwantisyou alliwantisyou
breakaway
3152 5a00 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalliwantisyou alliwantisyou
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viaprzytulanki przytulanki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl