Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

breakaway
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalliwantisyou alliwantisyou

March 12 2017

3445 cba0 500
Reposted fromerial erial vialexxie lexxie
6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy vialexxie lexxie
breakaway
Reposted fromfalconwing falconwing viabrzask brzask
2156 e04a 500
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viabrzask brzask
breakaway
1238 d601
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask

March 09 2017

breakaway
breakaway
"Niegdyś uważałam, że 'cokolwiek' jest lepsze niż 'nic'. Dzisiaj uważam, że czasami 'nic' jest lepsze niż 'cokolwiek'."
— Glenda Jackson
breakaway
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viaalliwantisyou alliwantisyou

March 08 2017

breakaway
breakaway
5423 d965
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
breakaway
- Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych.
- A może Ty nie jesteś nikomu potrzebny?
- Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
breakaway
breakaway
Najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "Musiałem Ci o tym opowiedzieć". 
breakaway
breakaway
9339 3bf1
Reposted fromtimetolove timetolove viaalliwantisyou alliwantisyou
breakaway

I could never be yours but thank you for making me who I am today.

— M.I.
Reposted fromumorusana umorusana viaalliwantisyou alliwantisyou
breakaway
breakaway
2344 621b 500
Reposted frommessinhead messinhead viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl