Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

2180 6500 500

October 12 2017

I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
breakaway
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
breakaway
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaNoCinderella NoCinderella
breakaway
breakaway

October 10 2017

breakaway
1170 884f
breakaway

October 05 2017

breakaway
Reposted frombluuu bluuu viacynamon cynamon
3292 c277

September 30 2017

breakaway
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaicetea123 icetea123
breakaway
Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie,
A w sercu lisie zamiary
— 'Świtezianka' A. Mickiewicz
breakaway
Reposted fromposzum poszum viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 29 2017

breakaway
breakaway
7257 9e86
Reposted fromaletodelio aletodelio viabederektorem bederektorem
breakaway

okayodysseus:

Well Mr. Darcy and I are basically the same person bc I like to stare at attractive people from afar and I’m really bad at making conversation

breakaway
Reposted frommeem meem viaolewka olewka
0699 d43f 500
Reposted fromobscurewaifu obscurewaifu viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl