Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

breakaway
1598 29ce 500
Reposted frommhsa mhsa via100suns 100suns
breakaway
breakaway
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie

November 16 2017

breakaway
6095 38d6
Reposted frompani-na-m pani-na-m viaNoCinderella NoCinderella
breakaway
3221 a582
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
breakaway
6391 555d
Reposted frombookinistka bookinistka viaseeyousoon seeyousoon

November 14 2017

breakaway
breakaway
4733 e11b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamemyself memyself
breakaway
5038 ace9 500
Reposted frompszemek pszemek viaalliwantisyou alliwantisyou
breakaway
3152 5a00 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalliwantisyou alliwantisyou
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viaprzytulanki przytulanki
breakaway
XLII

Czy bardziej cierpi ten, kto czeka zawsze,

czy ten, kto nigdy nie czekał nikogo?

 

Gdzie kończy się tęcza,

w twojej duszy czy na horyzoncie?

 

Może na jakiejś niewidocznej gwieździe

jest niebo dla samobójców?

 

Gdzie są żelazne winnice,

z których meteor spada?

— Pablo Neruda, Księga pytań

November 13 2017

breakaway
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaDangerousHope DangerousHope
breakaway
breakaway
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa

November 12 2017

breakaway
6182 8375
breakaway
6555 5e28 500
breakaway
6551 40a7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl