Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

breakaway
breakaway

September 22 2017

9727 afb5 500
breakaway
2438 ed27
Reposted fromscorpix scorpix viaNoCinderella NoCinderella
breakaway

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaNoCinderella NoCinderella

September 21 2017

0457 1db4
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
breakaway
4079 1d15 500
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
1519 8318
Reposted frombrumous brumous viatinygingergirl tinygingergirl

September 19 2017

breakaway
6734 7511 500
Reposted frompanopticon panopticon viaalliwantisyou alliwantisyou
breakaway
7028 689c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaabracadabraa abracadabraa
breakaway
9822 3aed 500
Reposted fromthegirl thegirl viaabracadabraa abracadabraa
breakaway
3862 bc92 500
Reposted fromtfu tfu viaabracadabraa abracadabraa
breakaway
5217 d3cf 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaabracadabraa abracadabraa
breakaway
breakaway
breakaway
"Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie."
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viagriber griber
breakaway
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viagriber griber
breakaway
breakaway
we just stopped talking
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viagriber griber
breakaway
6173 f208 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viazoi zoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl