Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

breakaway
Play fullscreen
'Cause I been thinking 'bout forever
Reposted fromiblameyou iblameyou vialexxie lexxie

July 04 2015

breakaway
breakaway
3281 4fb0
breakaway

incidentalcomics:

Phases of the Melon

Happy soon-to-be-summer from Incidental Comics!

Reposted fromhairinmy hairinmy viawerterowska werterowska
breakaway
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
breakaway
breakaway
1919 3b8c
Reposted fromnazarena nazarena vialexxie lexxie

July 03 2015

breakaway
"It's never too late to be what you might have been." 
— George Eliot
Reposted fromssozs ssozs vialexxie lexxie
breakaway
3648 4468
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexxie lexxie
breakaway
breakaway
breakaway
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viacharlie69 charlie69
breakaway
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove

July 02 2015

breakaway
8074 e3cd 500
Reposted fromdusix dusix viamarvellousme marvellousme
7428 1014 500
Reposted fromfreakish freakish viaucieknijmi ucieknijmi
breakaway
3066 f2fd
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakatkad katkad
breakaway
6920 0d16
na bank anoreksja.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viakatkad katkad
breakaway
Precz z moich oczu!... posłucham od razu,
Precz z mego serca!... i serce posłucha,
Precz z mej pamięci!... nie tego rozkazu
Moja i twoja pamięć nie posłucha.

Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka,
Tym szerzej koło żałobne roztoczy,
- Tak moja postać, im dalej ucieka,
Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy.

Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił
— Mickiewicz - Do M
Reposted fromLlulia Llulia viakatkad katkad
breakaway
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
breakaway
5638 31a3 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl