Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

breakaway
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
breakaway
1263 1fc5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaFuel Fuel
breakaway
2717 2d72 500
8083 7385 500

energy:

my street

Reposted fromSkydelan Skydelan viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
breakaway
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

April 21 2018

breakaway
1767 52a0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaahora ahora
breakaway
Reposted fromsilence89 silence89 viaahora ahora
breakaway
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora
breakaway
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
breakaway
4663 5c68
Reposted fromhajskul hajskul viascorpix scorpix
breakaway
2243 cf3f 500

April 19 2018

breakaway
breakaway
8098 48e4
Reposted fromamelia amelia viascorpix scorpix
6015 9c58
Reposted fromrainbowleos rainbowleos viascorpix scorpix
breakaway
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
breakaway
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viascorpix scorpix
breakaway
9369 ca95 500
Reposted from1923 1923 viascorpix scorpix
breakaway
Reposted fromFlau Flau viazoi zoi

April 15 2018

breakaway
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasurpriseme surpriseme
breakaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl